Terms & Conditions


Algemene Voorwaarden Josefien De Meyere “Gravuur”

 

 1. Algemeen

Josefien De Meyere (hierna “JDM”) is een Belgische eenmanszaak handelend onder de naam ‘Gravuur’ met maatschappelijke zetel te Bouvelostraat 17, 8570 Anzegem (België), met ondernemingsnummer 0763.999.912, en met e‑mailadres josefien@gravuur.be.

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op (i) ieder aanbod door JDM aan de klant, (ii) elke bestelling die geplaatst wordt door een klant/bezoeker van de e-commerce website (www.gravuur.be), en (iii) op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen JDM en haar klant. Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van JDM moet de klant deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid ervan, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. Deze voorwaarden en de toepassing ervan is voor JDM de essentiële voorwaarde voor het tot stand komen van de overeenkomst. De algemene en/of bijzondere voorwaarden van de klant zijn slechts tegenstelbaar aan JDM, indien de aanvaarding ervan door JDM, schriftelijk werd vastgesteld.

Deze algemene voorwaarden worden opgesteld in Nederlands en indien zij voor enig doel in een andere taal dan het Nederlands wordt vertaald, prevaleert de Nederlandstalige versie in alle gevallen.

 

 1. Aanbod van JDM

De producten van JDM zijn van gebruikelijke handelskwaliteit, en worden verkocht met een potentiële afwijkingsmarge in gewicht, kleur, kleurechtheid en dergelijke in vergelijking met de offertes, afbeeldingen, tekeningen, prijscouranten, webshop of andere. De producten kunnen ook onderling verschillen. Dit is geen productiefout, doch inherent aan de aard van de producten, en afhankelijk van de weersomstandigheden, plaats en/of omgeving waarin het product door de klant wordt geplaatst.

Een verschil verplicht JDM niet tot een vergoeding aan de klant en geeft de klant geen recht om ontvangst of betaling van de goederen te weigeren.

Bestelling andere dan via de webshop

Een overeenkomst wordt geacht slechts dan tot stand te komen wanneer zij ondertekend is door enerzijds JDM en anderzijds de klant. Wanneer de communicatie via e-mail verloopt, komt de overeenkomst slechts dan tot stand wanneer JDM de door de klant gevraagde bestelling uitdrukkelijk toezegt via e-mail die wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Ook de uitvoering van deze verbintenissen impliceert het bestaan van de overeenkomst met inbegrip van de aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Bestelling via de webshop

Het aanbod op de webshop (www.gravuur.be) bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van alle aangeboden producten. Kennelijke fouten of vergissingen (zoals doch niet beperkt tot materiële fouten, zet- of drukfouten) in het aanbod binden JDM niet. JDM is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Het aanbod kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door JDM. JDM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet (meer) beschikbaar zijn van een product. JDM behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in geval van (i) het niet voorradig zijn van het product, (ii) vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant, en (iii) overmacht.

Klachten

Klachten van de klant die betrekking hebben op een abusievelijke levering of op gebreken aan producten die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de klant binnen 15 dagen na levering aan ons schriftelijk ter kennis worden gebracht.

 

 1. Prijzen

De prijzen zijn vermeld in euro. Er wordt apart vermeld of de prijs exclusief of inclusief BTW is. Indien er geen specificatie werd toegevoegd, is dit steeds exclusief BTW. Zij zijn daarenboven gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en goederen/artikelen/producten. Indien deze wijzigingen ondergaan behoudt JDM het recht voor om deze wijzigingen aan te rekenen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

 

 1. Levering

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de producten door de klant bij de showroom afgehaald, te Ridder De Ghellinckstraat 51, 8710 Wielsbeke (België). Indien een leverplaats wordt overeengekomen, geldt als plaats van levering het adres dat de klant aan JDM schriftelijk kenbaar heeft gemaakt bij de bestelling. De transportkost die door JDM aangerekend zal worden, wordt voorafgaandelijk meegedeeld en wordt bepaald in functie van de afstand, termijn, datum, andere. De levertermijnen zijn indicatief. Ingeval JDM de levering van de producten bij de klant voorziet, zal er steeds een verantwoordelijke vertegenwoordiger van de klant aanwezig zijn op de afgesproken plaats en tijdstip van de levering. Indien er geen verantwoordelijke vertegenwoordiger van de klant aanwezig is, worden de producten in elk geval geacht om volledig conform en onbeschadigd te zijn geleverd, en worden zij geacht integraal te zijn aanvaard door de klant, zodat er geen betwisting kan bestaan. JDM zal alle redelijke handelingen stellen teneinde de aanvaarde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen de zes weken vanaf datum van totstandkoming van de overeenkomst uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. De levertermijnen gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de klant onverwijld worden gemeld aan JDM.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen, of bij de levering van het goed aan de vervoerder die niet aangeboden was door JDM.

 

 1. Betaling

Online betalingen via de webshop/e-commerce website gebeuren via MOLLIE. Een bestelling wordt behandeld zodra JDM akkoord ontvangst van de instelling voor de beveiligde bankbetaling en MOLLIE. Indien, op verzoek van de klant, de factuur wordt opgemaakt op naam van een derde, blijft de klant hoofdelijk en solidair verantwoordelijk voor betaling ervan en is de derde gehouden tot naleving van alle verbintenissen die voortvloeien uit die algemene voorwaarden. Worden zij door een vennootschap geplaatst, dan blijft de bestuurder, blijven eventueel de bestuurders, hoofdelijke en solidair verantwoordelijk met de vennootschap.

Alle facturen zijn behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding volledig en zonder recht tot inhouding van waarborgen contant betaalbaar aan JDM binnen de 15 dagen na factuurdatum. Betalingen aan tussenpersonen worden als niet-bestaande beschouwd. Er wordt geen korting voor contante betaling toegestaan. Bij niet-betaling of onvolledige betaling van een factuur op de vervaldag wordt het ganse openstaande bedrag van de openstaande facturen opeisbaar van rechtswege verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 12% op het openstaande factuurbedrag met een minimum van 125€, onverminderd de intresten en de kosten, dit ten titel van conventioneel schadebeding, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Bij laattijdige betaling zal tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling op het openstaand bedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 10% per jaar. Eventuele betwistingen dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk meegedeeld te worden. De niet of onvolledige betaling van een factuur op de vervaldag, alsook liquidatie, faling of staking van betaling door de klant, geeft JDM het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te verbreken en laat JDM toe om alle lopende bestellingen te schorsen of stop de zetten, dit zonder enige schadevergoeding voor de klant. Onverminderd het voorgaande, behoudt JDM zich het recht voor om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

 1. Aansprakelijkheid

De verbintenissen van JDM ten gevolge van onderhavige overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen en dienen vergeleken te worden met de standaardeisen voor de te leveren producten en diensten. JDM is slechts aansprakelijk voor de directe schade ten gevolge van haar eigen opzettelijke fout, fraude of bedrog. Alle onrechtstreekse schade, zoals indirecte, immateriële schade en gevolgschade wordt uitgesloten. JDM is niet verantwoordelijk voor slecht uitgevoerde prestaties door onderaannemers of rechtstreeks door de klant aangesproken uitvoerders. Indien JDM voor de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van haar aangestelden en/of derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor hun fouten, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fouten. JDM kan bovendien in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade ten gevolge van het niet correct volgen van de plaatsing- en gebruiksinstructies van de producten zoals bezorgd door JDM bij afhaling/levering van de producten. Onverminderd de bedragen desgevallend uitgekeerd door een verzekeringsmaatschappij voor lichamelijke en stoffelijke schade in het kader van een verzekeringspolis, zal in geen geval de totale schadevergoeding, waartoe JDM uit hoofde van haar contractuele en/of extracontractuele aansprakelijkheid zou kunnen gehouden worden, hoger zijn dan de ontvangen sommen betaald door de klant in het kader van dit contract.

In geen geval is JDM gehouden tot het verlenen van waarborg of het betalen van een vergoeding:

 • in geval van overmacht. Overmacht duidt op alle gebeurtenissen onafhankelijk van wil van JDM. Een pandemie wordt tevens beschouwd als overmacht.
 • ingevolge een handeling of de (on)opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de klant of zijn aangestelde;
 • voor schade ontstaan door onjuiste specificaties dan wel foutieve informatie die de klant verstrekt.

 

 1. Retourneren en verzaken

Een klant kan, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, een product omruilen of verzaken aan de aankoop van een product zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete.

Ingeval van omruiling of verzaking dient de klant JDM onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Omruiling en verzaking kan enkel indien het product niet gebruikt is en de verpakking onbeschadigd is en wordt meegestuurd. Indien de klant het product wenst om te ruilen tegen een product van een andere waarde wordt het saldo teruggestort/extra gefactureerd naargelang het geval. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product voor omruiling en verzaking zijn ten laste van de klant. Bij omruiling of verzaken dient de klant de producten terug te sturen naar volgend adres; Ridder De Ghellinckstraat 51, 8710 Wielsbeke (België).

 

 1. Privacy

JDM respecteert de Belgische wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, reclame-en/of marketingdoeleinden. De klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. De klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van de gegevens voor direct marketing. Indien de klant vragen heeft over de privacy statement, kan de klant contact opnemen via josefien@gravuur.be.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten van JDM is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk en het vredegerecht van Kortrijk territoriaal bevoegd.